BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN KIẾM PHIẾU CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG NĂM 2023

19-02-2024

Kính gửi các Quý vị Cổ đông,

Hội đồng quản trị kính gửi Quý Cổ đông Biên bản họp, Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.

Quý cổ đông vui lòng xem tại File đính kèm dưới đây.

1. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG NĂM 2023

2. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG NĂM 2023

3. BIÊN BẢN KIẾM PHIẾU PHIẾU BẦU CỬ TẠI  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG NĂM 2023