THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

19-02-2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) trân trọng thông báo tới Quý Cổng đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, thông tin cụ thể như sau: 

Thời gian:  08h30’ ngày 21 tháng 12 năm 2023.

Tùy tình hình thực tế, nếu có sự thay đổi về thời gian và hình thức tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo tới quý vị cổ đông.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà VIETRANS, số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Nội dung: Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị VIETRANS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Quý cổ đông đến dự họp đề nghị mang theo Thư mời và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền (bằng văn bản theo mẫu gửi kèm) cho người khác tham dự. Người được ủy quyền đi họp đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông (có chữ ký tươi của Người ủy quyền và Người được ủy quyền) và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền.

Để công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông được chu đáo, đối với các trường hợp ủy quyền dự họp, cổ đông gửi giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) địa chỉ: số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội trước 8h30’ ngày 18 tháng 12 năm 2023.

Trân trọng kính mời!

Tài liệu gửi kèm (Vui lòng click vào link dưới đây):

 1. Thư mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023.
 2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023.
 3. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.
 4. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đôngbất thường năm 2023.
 5. Thẻ biểu quyết các nội dung tại Đại hội
 6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
 7. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
 8. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.
 10. Danh sách đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
 11. Mẫu Đơn đề cử của cá nhân, tổ chức_ĐHĐCĐ bất thường 2023
 12. Mẫu Đơn đề cử của nhóm cổ đông_ĐHĐCĐ bất thường 2023
 13. Mẫu Đơn ứng cử của cá nhân_ĐHĐCĐ bất thường 2023
 14. Sơ yếu lý lịch 2023