Kho ngoại quan

VIETRANS  sở hữu và kinh doanh kho ngoại quan tại cả Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh với những điện tích riêng biệt phù hợp cho việc bảo quân nhiều loại hàng hoá. Khi sử dụng kho ngoại quan của VIETRANS làm trung tâm phân phối hàng, khách hàng có thể lùi thời gian nộp thuế, căn cứ vào kế hoạch sản xuất để phân phối, giao hàng hoặc xuất nhập khẩu hàng đến nước thứ ba. Chi cần hợp đồng thuê kho với VIETRANS khi khách hàng muốn gửi hàng tại đây. VIETRANS luôn có sẵn những văn bản pháp luật, các quy định của Việt Nam đối với hàng xuất nhập kho ngoại quan để khách hàng tham khảo.

1. Kho hải quan

Đối tác