NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG NĂM 2020

10-07-2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2020. 

Quý cổ đông vui lòng xem tại File đính kèm dưới đây.

Trân trọng!

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG NĂM 2020