TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS) NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2021

08-06-2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30' ngày 30/06/2021

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà VIETRANS, số 15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

Nội dung chính chương trình họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

- Báo cáo tài chính tóm tắt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Các nội dung khác.

Quý cổ đông đến dự họp đề nghị mang theo Thư mời và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền (bằng văn bản, theo mẫu gửi kèm) cho người khác tham dự. Người được ủy quyền đi họp đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông (Bản chính) và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền.

Quý cổ đông tham khảo tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Theo File đính kèm

Để công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông được chu đáo, đối với các trường hợp ủy quyền dự họp, cổ đông gửi giấy ủy quyền về công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) địa chỉ:  số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trước 16h00’ ngày 25 tháng 06 năm 2021

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm (Vui lòng click vào link dưới đây):

 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 3. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 5. Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
 7. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)
 8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020
 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
 10. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
 11. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương năm 2021
 12. Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) năm 2021
 13. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) năm 2021
 14. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) năm 2021
 15. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) năm 2021
 16. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2017 - 2022
 17. Tờ trình về việc miễn nhiễm nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
 18. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty  nhiệm kỳ 2017 - 2022
 19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS)