TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS) NGÀY 26 THÁNG 06 NĂM 2020

11-06-2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30' ngày 26/06/2020.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà VIETRANS, số 15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

Nội dung chính chương trình họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

- Báo cáo tài chính tóm tắt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Các nội dung khác.

Quý cổ đông đến dự họp đề nghị mang theo Thư mời và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền (bằng văn bản, theo mẫu gửi kèm) cho người khác tham dự. Người được ủy quyền đi họp đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông (Bản chính) và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền.

Quý cổ đông tham khảo tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Theo File đính kèm

Để công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông được chu đáo, đối với các trường hợp ủy quyền dự họp, cổ đông gửi giấy ủy quyền về công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) địa chỉ:  số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trước 16h00’ ngày 23  tháng 06  năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm:

 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020
 3. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019
 7. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
 8. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019
 9. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019
 10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
 11. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
 12. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
 13. Mẫu Phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020