THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETRANS (VIETRANS CIE)

12-03-2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETRANS (VIETRANS CIE)

Căn cứ Quyết định số 147/2020/QĐ/VTRS-TGĐ ngày 10/03/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) về việc bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS (VIETRANS CIE) như sau:

  1. Tổ chức chào bán cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

- Địa chỉ:  Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại: 0247.303.2555                             Fax: 0438.455.829

  1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETRANS (VIETRANS CIE)

- Địa chỉ:  Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 - Điện thoại:  0243.823.0546

  1. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá về bán đấu giá chuyển nhượng cả lô cổ phần của VIETRANS đầu tư tại VIETRANS CIE được nêu tại Điều 7 do VIETRANS ban hành.
  2. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

- Địa chỉ:  Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  1. Cổ phần được bán đấu giá công khai:

- Loại cổ phần:  Cổ phần phổ thông.

- Số lượng cổ phần bán đấu giá:  50.000 cổ phần .

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá khởi điểm: 10.000  đồng/cổ phần.

- Bước giá: 100 đồng (Một trăm đồng).

- Giá đặt mua hợp lệ: là mức giá 01 (một) cổ phần không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá.

- Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị tổng số lượng cổ phần của cả lô (01 lô) đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (Tương đương: 50.000.000 đồng).

- Hình thức đấu giá:Đấu giá cả lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán.

  1. Thời gian công bố thông tin: 

- Từ ngày 12/03/2020 trên báo Đầu thầu và Website của VIETRANS.

  1. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ ngày 09h00’ ngày 13/3/2020 đến 16h00’ ngày 31/03/2020.

- Địa điểm: Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  1. Nộp phiếu tham dự đấu giá:

- Thời gian:

+ Bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu: Chậm nhất 14h00’ ngày 01/04/2020

+ Gửi bằng phương thức bảo đảm đến VIETRANS chậm nhất 13h30’ ngày 01/04/2020.

- Địa điểm: Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 15h00’ ngày 01/04/2020.

- Địa điểm: Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Lưu ýNhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: http://vietrans.com.vn/

Tài liệu đính kèm:

 Quyết định Bán cổ phần số 147/2020/QĐ/VTRS-TGĐ

Bản công bố thông tin

Quy chế đấu giá

Phụ lục đính kèm Quy chế đấu giá