THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ THANH LÝ 01 VẬN THĂNG LỒNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

08-07-2020

Theo kế hoạch, VIETRANS sẽ tổ chức phiên  bán đấu giá thanh lý 01 vận thăng lồng đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương vào 15h00” ngày 08/07/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt trước (10h00 ngày 08/07/2020), không có người nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế đấu giá  về bán đấu giá thanh lý vận thăng lồng của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) ban hành kèm theo Quyết định số 210/2020/QĐ/VTRS-TGĐ của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương ngày 29/06/2020 về thanh lý vận thăng lồng, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, VIETRANS thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá thanh lý 01 vận thăng lồng đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.

Trân trọng./.